Posts tagged with "A1起動課程"【石賈墨】「石氏級」教學終於有新成員:聖馬田割袍贈丐嘅故事,講嘅就係分享
在德生活 · 15.11.2021
石賈墨教學團隊多咗新成員,隆重介紹:Holly! 其實呢,我已經J咗Holly好耐㗎啦… …唔好意思,標題黨咗,不過畀我講咗聖馬田嘅故事先! 尋日1111,唔係咩嘢光棍節,對於英國人嚟講最重要可能就係和平紀念日,但對於德國人(尤其係小朋友)嚟講就係「聖馬田日」Sankt-Martins-Tag。