Posts tagged with "網上課程"



【德文課程】俾香港人上嘅德文網上課程,點睇? 
學習德語 · 12.02.2018
我不明白,在現今的網絡時代,如果要學習的話,為什麼還要只用以前的一套。尤其是學習的話,更加應該盡用科技,令教和學都更加容易進行。誠然,面對面上課,總有一種無可取代的吸引力:老師的表情,身體語言,跟學生的互動,也是教學的一部分。但是如果你沒有足夠的時間和精力,在晚上長途跋涉到學校上課,也不能在固定的日子騰出一段固定時間的話,你可以怎麼辦?難道就沒有折衷的辦法嗎? 我知道一定有。

【德文課程】新一年,新開始!石賈墨德語補習社 
學習德語 · 07.01.2017
二零一七年,經過三四年低調嘅試驗,我終於鼓起勇氣,將自己嘅理念正式實踐出嚟。 我好希望讀德文,尤其係讀Grammatik讀得好辛苦嘅朋友唔好放棄。六年前我啱啱開始讀德文,我同你地一樣,覺得德文好難,讀大學,坊間嘅Course讀得好唔滿意...我自己有好多問題,不斷地問點解,但係無人(甚至我嘅德國老婆)可以答到我嘅問題,我自己花咗好多時間同心血,堅持用我嘅方法去尋找答案,寫咗一本超過一百三十頁嘅筆記,舊年八月,我終於考埋C2,完成咗自己嘅心願...