Posts tagged with "小氣簿"【石賈墨小氣簿】兩歐半一堂,搵個中文教授教你廣東話,好唔好?
在德生活 · 17.09.2021
我個人可能心情未必成日都好好(其實邊個可以呢),但係你話我會唔會好容易嬲呢?又唔會。 可惜,有啲人必需要寫入小氣簿,進行適量追殺,劑量唔好太多,每個禮拜一次每次三茶匙就夠,以促進心理健康,你話我心胸狹窄成個怨婦都好,無所謂。可能你都想寫我入小氣簿,請隨便,可以幫你促進心理健康,都算係功德。 未講我點解要,同要鬧臭邊個之前,先俾我講下自己嘅故仔。